Home

Terminologie

MKBA


Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) 

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse is gebaseerd op de Paretiaanse welvaarteconomie en gaat na of een project een nettobijdrage tot de welvaart levert. Daartoe worden de effecten van het project voor alle belanghebbende partijen geanalyseerd. Er is sprake van een nettobijdrage tot de welvaart wanneer degenen die voordeel hebben bij het project degenen die een nadeel hebben bij het project kunnen compenseren en na deze compensatie nog steeds een hoger nutsniveau dan voorheen kunnen bereiken. Eenvoudiger gezegd, er is sprake van een nettobijdrage tot de welvaart als de som van alle geactualiseerde baten groter is dan de som van de geactualiseerde kosten. De essentie van dit onderdeel van de studie is dus de opstelling van een tabel waarin zowel de maatschappelijke kosten als de maatschappelijke baten van het project op een rij worden gezet.